كروم آگار ای سی سی

کروم آگار ای سی سی
کروم آگار ای سی سی
کروم آگار ای سی سی
کروم آگار ای سی سی کروم آگار ای سی سی کروم آگار ای سی سی

برای تشخیص و شمارش همزمان E. coli و سایر کلیفرم ها

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………..EF322

بسته 25 لیتری ………..EF323-25

 معرفی


از این محیط کشت در مواردی استفاده میشود که جداسازی و تشخیص و شمارش کلنی های E.Coli و Coliform ها در نمونه غذایی به طور همزمان اهمیت داشته باشد. تمایز و تشخیص کلنی ها با بهره گیری از فن آوری واکنش سوبسترای کروموژنیک و آنزیم اختصاصی ممکن گردیده و لذا پرسنل آزمایشگاه میکروب شناسی به راحتی و به سرعت قادر به گزارش نتایج خواهند بود که این خود امکان عرضه سریعتر محصول به بازار و استفاده از حداکثر زمان مصرف کالا را فراهم میکند.
 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
آبی  E.coli
قرمز Other Fecal Coliforms
بی رنگ Proteus
ممانعت شده Other Gram Positives

كروم آگار آکواکروم ای کولی

كروم آگار آکواکروم ای کولی
DSC_0103-retouche-600x902
كروم آگار آکواکروم ای کولی
كروم آگار آکواکروم ای کولی DSC_0103-retouche-600x902 كروم آگار آکواکروم ای کولی

برای وجود یا عدم وجود E. coli و کلیفرم ها در نمونه های آب 100 میلی لیتری

کد کالا

100 دوز 100 میلی لیتری ………………… AQ056

 معرفی


 طرز تهیه و کشت


 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
سبز آبی E. coli ATCC® 25922
 زرد C. freundii ATCC® 8090
ممانعت شده S. aureus ATCC® 25923

كروم آگار ویبریو

كروم آگار ویبریو
كروم آگار ویبریو
كروم آگار ویبریو
كروم آگار ویبریو كروم آگار ویبریو كروم آگار ویبریو

برای جداسازی و تشخیص V. cholerae، V. vulnificus و V. parahaemolyticus

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری …….. VB912

بسته 25 لیتری …………… VB913-25

 معرفی


V.cholerae و V.vulnificus و V.parahaemoly پاتوژن های مهم منتقله از آب و غذاهای دریایی هستند که میتوانند مسمومیت های شدیدی را به وجود بیاورند. روش سنتی استفاده از محیط کشت TCBS علاوه بر نیاز به زمان زیاد فاقد از حساسیت بالایی است. در مقابل CHROMagar Vibrio جداسازی و تشخیص سه ویبریوی مذکور را به طور مستقیم از نمونه ی اولیه بر اساس رنگ کلنی های حاصله امکان پذیر نموده است.
 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
ارغوانی روشن V.Parahaemolyticus
 سبز آبی V.vulnificus
 سبز آبی V.cholerae
بی رنگ V.alginolyticus

كروم آگار سودوموناس

کروم آگار سودوموناس
کروم آگار سودوموناس
کروم آگار سودوموناس
کروم آگار سودوموناس کروم آگار سودوموناس کروم آگار سودوموناس

برای تشخیص و جداسازی گونه های سودوموناس

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………. PS832

بسته 25 لیتری ……………… PS833-25

 معرفی


برای شناسائی آسان و شمارش انواع سودوموناس شامل P.aeruginosa استفاده میشود. کشت بر روی این محیط یا بصورت خطی و یا با صافی ممبران از آب فیلتر شده امکان پذیر است.
 طرز تهیه و کشت


پودر محیط کشت را به نسبت 2/33 گرم در لیتر با آب مقطر یا دیونیزه مخلوط نموده و در حین همزدن بجوشانید.حرارت محلول هرگز نباید به بیشتر از 100 درجه برسد.حرارت محلول را به 48 درجه رسانیده و در پلیت های استریل توزیع نمایید.نمونه هارا به صورت خطی روی محیط کشت دهید و یا صافی ممبران را که 100 میلی لیتر آب از آن  عبور داده شده باشد روی پلیت قرار داده و به مدت 24 ساعت در دمای 30 درجه انکوبه نمایید.در صورت نیاز برای دریافت کلنی های بزرگتر می توان تا 48 ساعت انکوباسیون را ادامه داد.
 

بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
سبز آبی Pseudomonases
بی رنگ سایر ارگانیسم ها

كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس

كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس
كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس
كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس
كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس

برای تشخیص و شمارش كلاستريديوم پرفريجنس

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………..PF652

شامل: پایه PF652 (B) + مکمل PF652 (S1) + مکمل PF652 (S2)

 معرفی


 طرز تهیه و کشت


 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
نارنجی C. perfringens ATCC® 3624
نارنجی C. perfringens ATCC® 12920 (NCTC 8679)
نارنجی C. perfringens ATCC® 12916 (WDCM 00080)
ممانعت شده E. faecalis ATCC® 29212 (WDCM 00087)
ممانعت شده E. coli ATCC® 25922 (WDCM 00013)

كروم آگار ماستایتیس

DSC_1405B-600x587
كروم آگار ماستایتیس
كروم آگار ماستایتیس
DSC_1405B-600x587 كروم آگار ماستایتیس كروم آگار ماستایتیس

برای جداسازی و تمایز پاتوژن های اصلی درگیر در عفونت ماستایتیس

کد کالا

بسته 2×5000 میلی لیتری ………. MS252

شامل: کروم آگار ماستایتیس GP (MS252/P) و کروم آگار ماستایتیس GN (MS252/N)

 معرفی


 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
آبی فیروزه ای S. agalactiae ATCC® 12386
آبی متالیک S. uberis ATCC® 27958
صورتی S. aureus ATCC® 25923
ممانعت شده E. coli ATCC® 25922
ممانعت شده C. albicans ATCC® 10231

کروم آگار لیستریا

کروم آگار لیستریا
DSC_0861
کروم آگار لیستریا DSC_0861

برای تشخیص و شمارش لیستریا مونوسیتوژنز

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………. LM852

 معرفی


این محیط کشت جهت شناسایی و جداسازی Listeria monocytogenes در نمونه های بالینی و یا مواد غذایی استفاده میشود. این عامل مسمومیت های شدید منتقل شونده از مواد غذایی است که به دلیل شباهت خصوصیات بیوشیمیایی با Listeria innocua روش های سنتی کشت و تشخیص با استفاده از محیط های کشت Oxford و Palcam علاوه بر زمان بر بودن و هزینه بالا دقت زیادی ندارند. محیط کشت CHROMagar Listeria از سال 2001 از طرف AFNORفرانسه به شماره CHR-21/1-12/01 به عنوان استاندارد متد جایگزین متدهای قبلی معرفی گردیده است.
 طرز تهیه و کشت


محتوی یک بسته محیط کشت را در 250 میلی لیتر اب مقطر یا دیونیزه حل نموده و به مدت 15 دقیقه در دمای 121 درجه حرارت دهید و سپس اجازه دهید تا محیط کشت تا دمای 47 درجه خنک شود.ساپلمنت را به مقدار 5/6 گرم به 40 میلی لیتر آب مقطر یا دیونیزه افزوده و مدت 30 دقیقه بر روی همزن مغناطیسی و بدون استفاده از حرارت مخلوط نمایید تا محلولی کرم رنگ و یکنواخت ایجاد گردد. محلول آماده شده را به محیط خنک شدخ اضافه کرده و به مدت 1 تا 2 دقیق مخلوط نموده و در پلیت های استریل توزیع نمایید.
نمونه های بالینی به عنوان تیت حضور /غیاب: نمونه ها را جهت غنی سازی اولیه به نسبت 1 به 9 در محیط Half Fraser Broth کشت داده و مدت 24 ساعت در دمای 30 درجه انکوبه نمایید.سپس 0.1 میلی لیتر از کشت فوق را روی سطح محیط کشت CHROMagar Listeria به صورت خطی کشت دهید و مدت 24 ساعت در 37 درجه انکوبه نمایید.
نمونه های مواد غذایی و محیطی به عنوان شمارش کلنی: نمونه ها را جهت غنی سازی اولیه به نسبت 1 به 9 در محیط پپتون واتر بافر یا Half Freaser Broth کشت داده و به مدت 1 ساعت در دمای 20 درجه انکوبه نمایید. سپس 0.1 میلی لیتر از کشت فوق را روی سطح محیط CHROMagar Identification Listeria بصورت خطی کشت دهید و به مدت 24 ساعت در 37 درجه انکوبه نمایید.
 

بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
 آبی با هاله سفید L.monocytogenes
آبی بدون هاله سفید L.innocua
 آبی یا بی رنگ سایر ارگانیسم ها

کروم آگار ای کولی

کروم آگار ای کولی
کروم آگار ای کولی
کروم آگار ای کولی
کروم آگار ای کولی کروم آگار ای کولی کروم آگار ای کولی

برای تشخیص و شمارش E. Coli

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………..EC168

بسته 25 لیتری ………..EC169-25

 معرفی


Coli یکی از مهمترین اعضای خانواده انتروباکتریاسه است که وجود آن در آب و مواد غذایی یکی از شاخصه های آلودگی می باشد. در روش سنتی کشت علاوه بر استفاده از انواع گوناگون محیط های کشت و تست های مختلف سرولوژیک اتلاف وقت زیادی صورت می پذیرد. بر عکس در روش کروموژنیک فقط با استفاده از محیط کشت CHROMagar E.Coli در زمان 24-18 ساعت کلیه نتایج فقط از طریق مشاهده رنگ کلنی بطور دقیق قابل دستیابی است.
 طرز تهیه و کشت


پودر محیط کشت را به نسبت 37.3 گرم در لیتر با آب مقطر یا آب دیونیزه مخلوط نمایید و سپس ضمن اجتناب از حرارت دادن بی مورد و بیش از اندازه تا حل شدن کامل پودر جوشاندن و همزدن محلول را ادامه دهید. اگرچه میکروارگانیزم های غیر هدف در این محیط کشت قادر به ایجاد کلنی های به رنگ شاخص نیستند ولی در صورت نیاز برای داشتن کشت عاری از سایر کلنی ها میتوانید محلول محیط کشت را به مدت 15 دقیقه در دمای 121 درجه اتوکلاو نمایید.

روش پور پلیت: در این روش 1 میلی لیتر از رقت استاندارد تهیه شده نمونه را با 10 میلی لیتر محلول محیط کشت تهیه شده در پلیت استریل 9 سانتی مخلوط نموده و به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه انکوبه نمایید.

روش سطحی: در این روش نمونه رقیق شده استاندارد را با استفاده از فیلدوپلاتین روی سطح محیط کشت دهید و یا فیلتر ممبران آغشته را روی سطح محیط قرار دهید و به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه انکوبه نمایید.

**توجه: در صورت تمایل برای تشخیص گونه های مقاوم به حرارت (Thermotolerant E.Coli) به مدت 24 ساعت در دمای 44 درجه انکوبه نمایید.

 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
آبی E. Coli
 بی رنگ  Other gram negatives
ممانعت شده Gram positives

كروم آگار انتروباکتریا

كروم آگار انتروباکتریا
كروم آگار انتروباکتریا
كروم آگار انتروباکتریا
كروم آگار انتروباکتریا كروم آگار انتروباکتریا كروم آگار انتروباکتریا

برای تشخیص و شمارش انتروباکتریاسه

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………..EB042

مکمل 1 (فقط برای استفاده با سیلندرهای آماده استفاده) ………..TT100L

مکمل 2 (فقط برای استفاده با بطری های آماده)………..CV702

 معرفی


 طرز تهیه و کشت


 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
آبی با یا بدون هاله آبی E. Coli
قرمز با حجم زیاد Proteus
صورتی تا قرمز Other Enterobacteriaceae
ممانعت شده Gram (+) bacteria
نسبتا ممانعت شده Other Gram (-) bacteria

کروم آگار بی سرئوس

کروم آگار بی سروئوس
کروم آگار بی سروئوس
کروم آگار بی سروئوس
کروم آگار بی سروئوس کروم آگار بی سروئوس کروم آگار بی سروئوس

برای تشخیص و شمارش گروه باسیلوس سرئوس

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ……………. BC732

شامل: پایه BC732(B) + مکمل BC732(S)

 معرفی


سم مقاوم به حرارت در باسیلوس سرئوس در اثر خنک سازی نامناسب غذا های حاوی نشاسته پس از پخت و یا نگهداری آنها در حرارت نامناسب تولید شده و سبب مسمومیت همراه با اسهال و استفراغ میگردد. روش تشخیص سنتی MYP Mossel agar بر اساس عدم قابلیت تخمیر مانیتول توسط باسیلوس سرئوس بنا نهاده شده که پرسنل آزمایشگاه را مجبور به انجام شمارش کلنی ها با حضور فلور طبیعی فراوان میکند. CHROMagarTM B.cereus امکان تشخیص و شمارش کلنی ها را فقط بر پایه رنگ بدست آمده با دقت بالا در مدت 24 ساعت فراهم نموده است.
 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
آبی با هاله سفید Bacillus of cereus group
آبی بدون هاله سفید ، بی رنگ یا ممانعت شده  Other Bacillus
 ممانعت شده Gram negaive bacteria
 ممانعت شده Yeast and moulds