تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی Interscience فرانسه

امروزه با توجه به افزایش نظارت با هدف ارتقا کیفیت محصولات تولیدی و به حداقل رسانیدن ضایعات، اتوماسیون بخش میکرب شناسی آزمایشگاه های کنترل کیفی مورد استقبال اکثر کارخانجات تولیدی و آزمایشگاه های نظارتی قرار گرفته است. بکارگیری اتوماسیون در بخش میکرب شناسی علیرغم عدم نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه، به لحاظ بازدهی، تاثیری چشمگیر در کاهش بارکاری، ارتقاء دقت نتایج و سرعت دریافت آنها دارد. کمپانی Interscience فرانسه برند برتر این صنعت است که با تولید و ارائه تجهیزات اتوماسیون میکرب شناسی راهکار هر بخش از مسیر آماده سازی نمونه تا کشت و شمارش کلنی را ارائه نموده است.