كروم آگار ای سی سی

کروم آگار ای سی سی
کروم آگار ای سی سی
کروم آگار ای سی سی
کروم آگار ای سی سی کروم آگار ای سی سی کروم آگار ای سی سی

برای تشخیص و شمارش همزمان E. coli و سایر کلیفرم ها

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………..EF322

بسته 25 لیتری ………..EF323-25

 معرفی


از این محیط کشت در مواردی استفاده میشود که جداسازی و تشخیص و شمارش کلنی های E.Coli و Coliform ها در نمونه غذایی به طور همزمان اهمیت داشته باشد. تمایز و تشخیص کلنی ها با بهره گیری از فن آوری واکنش سوبسترای کروموژنیک و آنزیم اختصاصی ممکن گردیده و لذا پرسنل آزمایشگاه میکروب شناسی به راحتی و به سرعت قادر به گزارش نتایج خواهند بود که این خود امکان عرضه سریعتر محصول به بازار و استفاده از حداکثر زمان مصرف کالا را فراهم میکند.
 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
آبی  E.coli
قرمز Other Fecal Coliforms
بی رنگ Proteus
ممانعت شده Other Gram Positives