كروم آگار آکواکروم ای کولی

كروم آگار آکواکروم ای کولی
DSC_0103-retouche-600x902
كروم آگار آکواکروم ای کولی
كروم آگار آکواکروم ای کولی DSC_0103-retouche-600x902 كروم آگار آکواکروم ای کولی

برای وجود یا عدم وجود E. coli و کلیفرم ها در نمونه های آب 100 میلی لیتری

کد کالا

100 دوز 100 میلی لیتری ………………… AQ056

 معرفی


 طرز تهیه و کشت


 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
سبز آبی E. coli ATCC® 25922
 زرد C. freundii ATCC® 8090
ممانعت شده S. aureus ATCC® 25923