كروم آگار ویبریو

كروم آگار ویبریو
كروم آگار ویبریو
كروم آگار ویبریو
كروم آگار ویبریو كروم آگار ویبریو كروم آگار ویبریو

برای جداسازی و تشخیص V. cholerae، V. vulnificus و V. parahaemolyticus

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری …….. VB912

بسته 25 لیتری …………… VB913-25

 معرفی


V.cholerae و V.vulnificus و V.parahaemoly پاتوژن های مهم منتقله از آب و غذاهای دریایی هستند که میتوانند مسمومیت های شدیدی را به وجود بیاورند. روش سنتی استفاده از محیط کشت TCBS علاوه بر نیاز به زمان زیاد فاقد از حساسیت بالایی است. در مقابل CHROMagar Vibrio جداسازی و تشخیص سه ویبریوی مذکور را به طور مستقیم از نمونه ی اولیه بر اساس رنگ کلنی های حاصله امکان پذیر نموده است.
 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
ارغوانی روشن V.Parahaemolyticus
 سبز آبی V.vulnificus
 سبز آبی V.cholerae
بی رنگ V.alginolyticus