کروم آگار سالمونلا پلاس

کروم آگار سالمونلا پلاس
کروم آگار سالمونلا پلاس
کروم آگار سالمونلا پلاس
کروم آگار سالمونلا پلاس کروم آگار سالمونلا پلاس کروم آگار سالمونلا پلاس

برای شناسایی و جداسازی گونه های سالمونلا از جمله سالمونلا لاکتوز مثبت

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………. SA162

بسته 25 لیتری ……………… SA163-25

مکمل CHROMagar™ White Opaque (اختیاری):

بسته 5000 میلی لیتری ………. SU702

بسته 25 لیتری ……………… SU703-25

 معرفی


در طول دهه های گذشته سالمونلا ارگانیسمی با عدم توانایی تخمیر لاکتوز شناخته می شد ولی امروز گونه نادر ولی بسیار بااهمیتی از سالمونلاها که قادر به تخمیر لاکتوز نیز می باشند عامل مسمومیت های غذایی شناخته شده و به همین دلیل در بازنگری اخیر استاندارد ISO 6579 تشخیص همه گونه های سالمونلا شامل Lactose positive Salmonella وS.paratyphi و S.typhi مورد توجه قرار گرفته است.آخرین نسل محیط های کشت کروموژنیک برای تشخیص سالمونلا بر اساس الزامات Iso 6579:2002 norm طراحی و تولید شده است.در این محیط کلیه گونه های سالمونلا به رنگ ارغوانی روشن مشخص دیده می شوند.
 طرز تهیه و کشت


پودر محیط کشت را به نسبت 8/32 گرم و ساپلمنت مایع را به نسبت 6 میلی لیتر با آب مقطر یا دیونیزه مخلوط نموده و سپس ضمن اجتناب از حرارت دادن بی مورد و بیش از اندازه تا حل شدن کامل پودر جوشاندن و همزدن محلول را ادامه دهید.در صورت نیاز به داشتن پس زمینه سفید مات ساپلمنت white Qpaque Background را به نسبت 1 گرم در لیتر در آب مقطر حل نموده و به نسبت 1 به 10 با محیط آماده شده مخلوط نمایید.

*توجه:در صورت احتمال آلودگی بالا با سودوموناس و یا آئروموناس به مقدار 5 میلی گرم در لیتر Cefsulodin به محیط اضافه نمایید.

 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
 ارغوانی روشن Salmonella including S.typhi ,S.paratyphi
 بی رنگ Lactose positive Salmonella
آبی  Other Coliforms
ممانعت شده یا بی رنگ Proteus , etc