كروم آگار سودوموناس

کروم آگار سودوموناس
کروم آگار سودوموناس
کروم آگار سودوموناس
کروم آگار سودوموناس کروم آگار سودوموناس کروم آگار سودوموناس

برای تشخیص و جداسازی گونه های سودوموناس

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………. PS832

بسته 25 لیتری ……………… PS833-25

 معرفی


برای شناسائی آسان و شمارش انواع سودوموناس شامل P.aeruginosa استفاده میشود. کشت بر روی این محیط یا بصورت خطی و یا با صافی ممبران از آب فیلتر شده امکان پذیر است.
 طرز تهیه و کشت


پودر محیط کشت را به نسبت 2/33 گرم در لیتر با آب مقطر یا دیونیزه مخلوط نموده و در حین همزدن بجوشانید.حرارت محلول هرگز نباید به بیشتر از 100 درجه برسد.حرارت محلول را به 48 درجه رسانیده و در پلیت های استریل توزیع نمایید.نمونه هارا به صورت خطی روی محیط کشت دهید و یا صافی ممبران را که 100 میلی لیتر آب از آن  عبور داده شده باشد روی پلیت قرار داده و به مدت 24 ساعت در دمای 30 درجه انکوبه نمایید.در صورت نیاز برای دریافت کلنی های بزرگتر می توان تا 48 ساعت انکوباسیون را ادامه داد.
 

بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
سبز آبی Pseudomonases
بی رنگ سایر ارگانیسم ها