كروم آگار ماستایتیس

DSC_1405B-600x587
كروم آگار ماستایتیس
كروم آگار ماستایتیس
DSC_1405B-600x587 كروم آگار ماستایتیس كروم آگار ماستایتیس

برای جداسازی و تمایز پاتوژن های اصلی درگیر در عفونت ماستایتیس

کد کالا

بسته 2×5000 میلی لیتری ………. MS252

شامل: کروم آگار ماستایتیس GP (MS252/P) و کروم آگار ماستایتیس GN (MS252/N)

 معرفی


 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
آبی فیروزه ای S. agalactiae ATCC® 12386
آبی متالیک S. uberis ATCC® 27958
صورتی S. aureus ATCC® 25923
ممانعت شده E. coli ATCC® 25922
ممانعت شده C. albicans ATCC® 10231