کروم آگار لیستریا

کروم آگار لیستریا
DSC_0861
کروم آگار لیستریا DSC_0861

برای تشخیص و شمارش لیستریا مونوسیتوژنز

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………. LM852

 معرفی


این محیط کشت جهت شناسایی و جداسازی Listeria monocytogenes در نمونه های بالینی و یا مواد غذایی استفاده میشود. این عامل مسمومیت های شدید منتقل شونده از مواد غذایی است که به دلیل شباهت خصوصیات بیوشیمیایی با Listeria innocua روش های سنتی کشت و تشخیص با استفاده از محیط های کشت Oxford و Palcam علاوه بر زمان بر بودن و هزینه بالا دقت زیادی ندارند. محیط کشت CHROMagar Listeria از سال 2001 از طرف AFNORفرانسه به شماره CHR-21/1-12/01 به عنوان استاندارد متد جایگزین متدهای قبلی معرفی گردیده است.
 طرز تهیه و کشت


محتوی یک بسته محیط کشت را در 250 میلی لیتر اب مقطر یا دیونیزه حل نموده و به مدت 15 دقیقه در دمای 121 درجه حرارت دهید و سپس اجازه دهید تا محیط کشت تا دمای 47 درجه خنک شود.ساپلمنت را به مقدار 5/6 گرم به 40 میلی لیتر آب مقطر یا دیونیزه افزوده و مدت 30 دقیقه بر روی همزن مغناطیسی و بدون استفاده از حرارت مخلوط نمایید تا محلولی کرم رنگ و یکنواخت ایجاد گردد. محلول آماده شده را به محیط خنک شدخ اضافه کرده و به مدت 1 تا 2 دقیق مخلوط نموده و در پلیت های استریل توزیع نمایید.
نمونه های بالینی به عنوان تیت حضور /غیاب: نمونه ها را جهت غنی سازی اولیه به نسبت 1 به 9 در محیط Half Fraser Broth کشت داده و مدت 24 ساعت در دمای 30 درجه انکوبه نمایید.سپس 0.1 میلی لیتر از کشت فوق را روی سطح محیط کشت CHROMagar Listeria به صورت خطی کشت دهید و مدت 24 ساعت در 37 درجه انکوبه نمایید.
نمونه های مواد غذایی و محیطی به عنوان شمارش کلنی: نمونه ها را جهت غنی سازی اولیه به نسبت 1 به 9 در محیط پپتون واتر بافر یا Half Freaser Broth کشت داده و به مدت 1 ساعت در دمای 20 درجه انکوبه نمایید. سپس 0.1 میلی لیتر از کشت فوق را روی سطح محیط CHROMagar Identification Listeria بصورت خطی کشت دهید و به مدت 24 ساعت در 37 درجه انکوبه نمایید.
 

بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
 آبی با هاله سفید L.monocytogenes
آبی بدون هاله سفید L.innocua
 آبی یا بی رنگ سایر ارگانیسم ها