كروم آگار انتروباکتریا

كروم آگار انتروباکتریا
كروم آگار انتروباکتریا
كروم آگار انتروباکتریا
كروم آگار انتروباکتریا كروم آگار انتروباکتریا كروم آگار انتروباکتریا

برای تشخیص و شمارش انتروباکتریاسه

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………..EB042

مکمل 1 (فقط برای استفاده با سیلندرهای آماده استفاده) ………..TT100L

مکمل 2 (فقط برای استفاده با بطری های آماده)………..CV702

 معرفی


 طرز تهیه و کشت


 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
آبی با یا بدون هاله آبی E. Coli
قرمز با حجم زیاد Proteus
صورتی تا قرمز Other Enterobacteriaceae
ممانعت شده Gram (+) bacteria
نسبتا ممانعت شده Other Gram (-) bacteria