كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس

كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس
كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس
كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس
كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس

برای تشخیص و شمارش كلاستريديوم پرفريجنس

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………..PF652

شامل: پایه PF652 (B) + مکمل PF652 (S1) + مکمل PF652 (S2)

 معرفی


 طرز تهیه و کشت


 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
نارنجی C. perfringens ATCC® 3624
نارنجی C. perfringens ATCC® 12920 (NCTC 8679)
نارنجی C. perfringens ATCC® 12916 (WDCM 00080)
ممانعت شده E. faecalis ATCC® 29212 (WDCM 00087)
ممانعت شده E. coli ATCC® 25922 (WDCM 00013)