کروم آگار سی سی ای

کروم آگار سی سی ای
کروم آگار سی سی ای
کروم آگار سی سی ای
کروم آگار سی سی ای کروم آگار سی سی ای کروم آگار سی سی ای

برای تشخیص و شمارش باکتری E. coli و کلیفرم در آب طبق استاندارد ISO 9308-1

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………. EF342

 معرفی


با تجدید نظرعمده استاندارد ISO 9308-1:2014 دراواخر سال 2014 میلادی، محیط کشت کروموژنیک CHROMagarTM CCA جایگزین محیط کشت های سنتی  Chapman Agar یا Tergitol-7 Agar برای شمارش E.coli و Coliform های موجود در نمونه های آب با آلودگی کم به روش فیلتراسیون گردید. مانند سایر محیط های کشت CHROMagar در محیط کشت کروموژنیک CHROMagarTM CCA نیز تشخیص کلنی های باکتری های هدف صرفا از روی رنگ ایجاد شده در کلنی ها قطعی میشود که علاوه بر کاهش مراحل و زمان رسیدن به نتیجه نسبت به روش سنتی، همچنین در روش کروموژنیک دقت بسیار بیشتری وجود دارد. موارد استفاده این محیط کشت انواع آبهای تصفبه شده آشامیدنی و آب استخر های شنا و همچنین آب های گند زدایی شده میباشد.
مزایای استفاده از محیط کشت محیط کشت کروموژنیک CHROMagarTM CCA شامل موارد زیر میشود:

 

– کشت مستقیم نمونه و شمارش کلنی در یک مرحله
– قابلیت بازیابی بیشتر باکتری های تضعیف شده
– بهترین گزینه برای تشخیص و شمارش باکتری ها در نمونه های کم جمیت
– کنتراست عالی و تشخیص آسان رنگ
 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
آبی متالیک تا بنفش E. coli ATCC® 25922
(WDCM 00013)
 صورتی تا قرمز E. aerogenes ATCC® 13048
(WDCM 00175)
ممانعت شده E. aerogenes ATCC®19433
(WDCM 00009)
بی رنگ P. aeruginosa ATCC® 10145
(WDCM 00024)