کروم آگار بی سرئوس

کروم آگار بی سروئوس
کروم آگار بی سروئوس
کروم آگار بی سروئوس
کروم آگار بی سروئوس کروم آگار بی سروئوس کروم آگار بی سروئوس

برای تشخیص و شمارش گروه باسیلوس سرئوس

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ……………. BC732

شامل: پایه BC732(B) + مکمل BC732(S)

 معرفی


سم مقاوم به حرارت در باسیلوس سرئوس در اثر خنک سازی نامناسب غذا های حاوی نشاسته پس از پخت و یا نگهداری آنها در حرارت نامناسب تولید شده و سبب مسمومیت همراه با اسهال و استفراغ میگردد. روش تشخیص سنتی MYP Mossel agar بر اساس عدم قابلیت تخمیر مانیتول توسط باسیلوس سرئوس بنا نهاده شده که پرسنل آزمایشگاه را مجبور به انجام شمارش کلنی ها با حضور فلور طبیعی فراوان میکند. CHROMagarTM B.cereus امکان تشخیص و شمارش کلنی ها را فقط بر پایه رنگ بدست آمده با دقت بالا در مدت 24 ساعت فراهم نموده است.
 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
آبی با هاله سفید Bacillus of cereus group
آبی بدون هاله سفید ، بی رنگ یا ممانعت شده  Other Bacillus
 ممانعت شده Gram negaive bacteria
 ممانعت شده Yeast and moulds