صنایع غذایی

کروم آگار بی سرئوس

كروم آگار بی سرئوس

CHROMagar™ B. Cereus

كروم آگار كامپيلوباكتر

كروم آگار كامپيلوباكتر

CHROMagar™ Campylobacter

کروم آگار انتروباکتریا

كروم آگار انتروباکتریا

CHROMagar™ Enterobacteria

کروم آگار ای کولی

كروم آگار ای کولی

CHROMagar™ E.Coli

کروم آگار O157

كروم آگار O157

CHROMagar™ O157

کروم آگار سی سی ای

كروم آگار سی سی ای

CHROMagar™ CCA

کروم آگار لیستریا

كروم آگار لیستریا

CHROMagar™ Listeria

کروم آگار ماستایتیس

كروم آگار ماستایتیس

CHROMagar™ Mastitis

كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس

كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس

CHROMagar™ C. Perfringens

کروم آگار سودوموناس

كروم آگار سودوموناس

CHROMagar™ Pseudomonas

کروم آگار سالمونلا پلاس

كروم آگار سالمونلا پلاس

CHROMagar™ Salmonella Plus

كروم آگار استاف اورئوس

كروم آگار استاف اورئوس

CHROMagar™ Staph Aureus

کروم آگار ویبریو

كروم آگار ویبریو

CHROMagar™ Vibrio