كروم آگار اسينتوباكتر

 

كروم آگار اسينتوباكتر
كروم آگار اسينتوباكتر
كروم آگار اسينتوباكتر
كروم آگار اسينتوباكتر كروم آگار اسينتوباكتر كروم آگار اسينتوباكتر

برای تشخیص گونه های اسینتوباکتر و ام دی آر اسینتوباکتر

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ……………. AC092

شامل: پایه AC092 (B) + مکمل AC092 (S)

اختیاری: بسته 5000 میلی لیتری ……………. CR102 (مکمل MDR)

 معرفی


‏امروزه اهمیت روز افزون Acinetobacter ها به عنوان عوامل عفونی مقاوم در بیمارستانها و مراکز جراحی بر جامعه پزشکی پوشیده نیست .این باکتری در واقع یک میکروارگانیسم شایع محیطی است که با مقامت زیاد در شرایط خشک و مرطوب زنده مانده و از طریق ابزار جراحی و پزشکی ،پوست ، و حتی پرسنل بخش آشپزخانه بیمارستانها به بیماران منتقل می شود. کشت وتشخیص نوع مقاوم این میکروارگانیسم یعنی A.baumannii به رو ش سنتی و برپایه بر تخمیر لاکتوز ممکن است ولی این روش بسیار پرخطا و زمانبر است. محیط کشت CHROMagar Acinetobacter براساس تکنولوژی آنزیمهای اختصاصی توسط کمپانی کروم آگار فرانسه تولید و عرضه می شود و با دقت زیاد و فقط از طریق رنگ کلنی ها امکان تشخیص این باکتری را فراهم آورده است.
 طرز تهیه و کشت


برای تشخیص گونه های مختلف Acinetobacter:
پودر محیط کشت را به نسبت 32.8 گرم در لیتر و ساپلمنت (AC092(S را به نسبت 1 گرم در لیتر با آب مقطر یا دیونیزه مخلوط نموده و برای حل شدن کامل مدتی بر روی همزن مغناطیسی قراردهید. سپس در حین همزدن محلول را مدتی بجوشانید. پس از خنک شدن در پلیت های استریل تقسیم کنید.

برای تشخیص A.baumannii :
محتوی یک ویال ساپلمنت CR 102 را با 5 میلی لیتر آب مقطر مخلوط نموده و تا حل شدن کامل تکان دهید . محلول بدست آمده را به یک لیتر محلول محیط کشت تهیه شده در مرحله قبل اضافه نمایید و پس از مخلوط شدن در پلیت های استریل تقسیم کنید.

 

 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
 قرمز  .Acinetobacter sp
عمدتا ممانعت شده باکتری های گرم مثبت و کپک ها
در صورت استفاده از ساپلمنت CR 102
قرمز (multi drug resistant Acinetobacter A.baumannii)
 عمدتا ممانعت شده non – multi drug resistant Acinetobacter
 عمدتا ممانعت شده سایر گرم منفی ها
ممانعت شده  باکتری های گرم مثبت و کپک ها