کروم آگار ای کولی

کروم آگار ای کولی
کروم آگار ای کولی
کروم آگار ای کولی
کروم آگار ای کولی کروم آگار ای کولی کروم آگار ای کولی

برای تشخیص و شمارش E. Coli

کد کالا

بسته 5000 میلی لیتری ………..EC168

بسته 25 لیتری ………..EC169-25

 معرفی


Coli یکی از مهمترین اعضای خانواده انتروباکتریاسه است که وجود آن در آب و مواد غذایی یکی از شاخصه های آلودگی می باشد. در روش سنتی کشت علاوه بر استفاده از انواع گوناگون محیط های کشت و تست های مختلف سرولوژیک اتلاف وقت زیادی صورت می پذیرد. بر عکس در روش کروموژنیک فقط با استفاده از محیط کشت CHROMagar E.Coli در زمان 24-18 ساعت کلیه نتایج فقط از طریق مشاهده رنگ کلنی بطور دقیق قابل دستیابی است.
 طرز تهیه و کشت


پودر محیط کشت را به نسبت 37.3 گرم در لیتر با آب مقطر یا آب دیونیزه مخلوط نمایید و سپس ضمن اجتناب از حرارت دادن بی مورد و بیش از اندازه تا حل شدن کامل پودر جوشاندن و همزدن محلول را ادامه دهید. اگرچه میکروارگانیزم های غیر هدف در این محیط کشت قادر به ایجاد کلنی های به رنگ شاخص نیستند ولی در صورت نیاز برای داشتن کشت عاری از سایر کلنی ها میتوانید محلول محیط کشت را به مدت 15 دقیقه در دمای 121 درجه اتوکلاو نمایید.

روش پور پلیت: در این روش 1 میلی لیتر از رقت استاندارد تهیه شده نمونه را با 10 میلی لیتر محلول محیط کشت تهیه شده در پلیت استریل 9 سانتی مخلوط نموده و به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه انکوبه نمایید.

روش سطحی: در این روش نمونه رقیق شده استاندارد را با استفاده از فیلدوپلاتین روی سطح محیط کشت دهید و یا فیلتر ممبران آغشته را روی سطح محیط قرار دهید و به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه انکوبه نمایید.

**توجه: در صورت تمایل برای تشخیص گونه های مقاوم به حرارت (Thermotolerant E.Coli) به مدت 24 ساعت در دمای 44 درجه انکوبه نمایید.

 بررسی نتایج


 رنگ کلنی نوع میکروارگانیزم
آبی E. Coli
 بی رنگ  Other gram negatives
ممانعت شده Gram positives

صنایع غذایی

کروم آگار بی سرئوس

كروم آگار بی سرئوس

CHROMagar™ B. Cereus

كروم آگار كامپيلوباكتر

كروم آگار كامپيلوباكتر

CHROMagar™ Campylobacter

کروم آگار انتروباکتریا

كروم آگار انتروباکتریا

CHROMagar™ Enterobacteria

کروم آگار ای کولی

كروم آگار ای کولی

CHROMagar™ E.Coli

کروم آگار O157

كروم آگار O157

CHROMagar™ O157

کروم آگار سی سی ای

كروم آگار سی سی ای

CHROMagar™ CCA

کروم آگار لیستریا

كروم آگار لیستریا

CHROMagar™ Listeria

کروم آگار ماستایتیس

كروم آگار ماستایتیس

CHROMagar™ Mastitis

كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس

كروم آگار كلاستريديوم پرفريجنس

CHROMagar™ C. Perfringens

کروم آگار سودوموناس

كروم آگار سودوموناس

CHROMagar™ Pseudomonas

کروم آگار سالمونلا پلاس

كروم آگار سالمونلا پلاس

CHROMagar™ Salmonella Plus

كروم آگار استاف اورئوس

كروم آگار استاف اورئوس

CHROMagar™ Staph Aureus

کروم آگار ویبریو

كروم آگار ویبریو

CHROMagar™ Vibrio