Loading...

CHROMagar ECC

کروم آگار ای سی سی

زمانی که علاوه بر شناسایی E.Coli تشخیص سایر  کلیفرم ها نیز مورد توجه است ، میتوان از محیط کشت CHROMagar ECC استفاده نمود. با این محیط میتوان با دقت و حساست بالایی کلنی های E.Coli و سایر فرم ها را فقط با استفاده از رنگ آن ها تشخیص داده و شمارش نمود.

روش تشخیص باکتری ها در محیط های کشت کروموژنیک به دلیل عدم نیاز به استفاده از انواع مختلف محیط های کشت و از طرفی انجام غنی سازی و جداسازی به صورت همزمان بسیار مرقون به صرفه بوده و جوابدهی سریع و در صنایع از ضرر و زیان های احتمالی در خط تولید جلوگیری می نماید.

کروم آگار chromagar

کمپانی  کروم آگار در سال 1979 میلادی توسط دکتر  آلین رامبچ   بیو لوژیست و بیوشیمیست با سابقه انستیتو پاستور فرانسه تاسیس شد.تاسیس کمپانی با ثبت اختراع روش کروموژنیک کشت و تشخیص   توسط ایشان همزمان بود و سالها بعد در 1989 روش کروموژنیک کشت و تشخیص سامونلا نیز توسط ایشان به ثیت رسید.امروز با گذشت 30 سال از تاسیس ، قریب به 20 نوع محیط کشت کروموژنیک برای جداسازی پاتوژنهای مختلف تولید میکند